Comisii Specialitate

Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism,realizarea lucrarilor publice si de gospodarie comunala, privatizare, servicii
Raport comisia pentru "Activitati economico-financiareamenajarea teritoriului si urbanism,realizarea lucrarilor publice si de gospodarie comunala, privatizare, servicii"
Comisia pentru activitati social culturale, culte, juridica si de disciplina, invatamant, sanatate si familie
Raport comisia pentru "Juridic,disciplina, activitati social culturale, familie, protectia copilului, munca si protectie sociala"
Comisia pentru administraţie publică locala, administrarea domeniului public si privat al comunei,  apărarea ordinii publice, munca si protectie sociala, protectia copiilor
Raport comisia pentru"Administraţie publică locala, administrarea domeniului public si privat al comunei,  apărarea ordinii publice, munca si protectie sociala, protectia copiilor"

Comisia pentru agricultura,  protectia mediului si turism, activitati sportive, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura

Raport comisia pentru"Agricultura,  protectia mediului si turism, activitati sportive, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura"

Comisia pentru fonduri europene, strategii de dezvoltare comunitare si atragerea investitorilor , integrare europeana

Raport comisia pentru " Fonduri europene, strategii de dezvoltare comunitare si atragerea investitorilor , integrare europeana"

© 2023 by Primaria Moara Vlasiei Proudly created with                          Best-Anto-Line