PROGRAMUL NAȚIONAL REGIONAL   

                                                       2014 - 2020

 

    •       Eficiență energetică: consumuri energetice nesustenabile și potențial de economisire ridicat în infrastructurile publice, inclusiv clădiri publice și clădiri rezidențiale.

    •       Mediu: nivel de poluare ridicat în zonele urbane.

    •       Dezvoltare urbană: zone urbane degradate, vacante sau neutilizate corespunzător în orașele din România.

    •       Resurse de patrimoniu: resurse valoroase de patrimoniu cultural slab valorificate.

    •       Turism: potențial turistic valoros, echilibrat distribuit teritorial – alternativă pentru revigorarea zonelor mai puțin dezvoltate/izolate.

    •       Infrastructură rutieră: gradul scăzut de accesibilitate al anumitor zone ale ţării, care are drept consecinţă o atractivitate scăzută şi investiţii extrem de reduse.

    •       Infrastructura socială și pentru educație: infrastructurile educaționale, de sănătate și de servicii sociale subdimensionate împiedică incluziunea socială și dezvoltarea capitalului uman.

    •       Cadastru: nivel scăzut al înregistrărilor cadastrale, care afectează implementarea politicilor privind dezvoltarea socio-economică a comunităților locale.

    •       Capacitate administrativă: nevoia întăririi capacității administrative a Autorității de Management a POR, a Organismelor de Implementare a POR și a beneficiarilor, pentru o bună implementare a POR.Axa prioritară 5.

Investitii prioritare:

  -Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural 

  -Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

  -Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice

  -Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale

  -Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

                             PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

                                                        2014 - 2020

 

  • Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole;

  • Încurajarea înțineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;

  • Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural.

  • Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural;

  • Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicate;

  • Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale.

                         PROGRAMUL OPERAȚIONAL DE COMPETITIVITATE

 

Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește:

  • sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI)

și

  •  infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându‐se astfel ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere și sustenabilitate. 

Pentru mai multe informatii legate de programe bazate pe fonduri europene consultati lista din atasament

© 2023 by Primaria Moara Vlasiei Proudly created with                          Best-Anto-Line